Regulamin adFreestyle

I. Definicje

Nazwy użyte w niniejszym Regulaminie, które są wyróżnione pogrubieniem, oznaczają:
 • adFreestyle.pl (adFreestyle) – firma „e-Media Consulting”, z siedzibą w Radomsku, przy ul. Wodnej 17 zarejestrowaną w dniu 6 lutego 2007 roku przez Prezydenta Miasta Radomska pod numerem 13280, o numerze NIP: 772-204-92-03,
 • Strona Programu – strona internetowa działająca pod adresem http://www.adfreestyle.pl,
 • Regulamin - oznacza niniejszy dokument,
 • Reklamodawca - każda osoba fizyczna lub prawna zlecająca emisję reklamy w systemie adFreestyle zarejestrowana na Stronie Programu,
 • Konto – przypisane jednemu Partnerowi konto zawierające dane Partnera, jego login i hasło, rejestrujące zdarzenia związane z emisją reklam adFreestyle takie jak między innymi informacje o liczbie emisji poszczególnych Boksów Reklamowych na Witrynie Partnera, ilość Ważnych Przekierowań,
 • Przekierowanie – pojedyncza akcja polegająca na kliknięciu przez użytkownika Internetu w Boks Reklamowy,
 • Ważne Przekierowanie – to takie, które nie zostało dokonane za pomocą nieuczciwej metody generowania Przekierowań lub na skutek technik nieuczciwego wyświetlania reklam np.:
  • powtarzanie manualnie kliknięć lub wyświetleń,
  • stosowanie narzędzi do automatycznego generowania kliknięć lub wyświetleń,
  • stosowanie tekstów zachęcających do klikania Reklam adFreestyle,
  • stosowanie „latającego okna” z Reklamą adFreestyle,
  • dodawanie własnych elementów strony sugerujących wyłączenie Reklamy adFreestyle (np. krzyżyk uciekający lub nieklikalny),
  • wyświetlanie Reklam adFreestyle tak aby przesuwała się zawartość witryny (np. pole formularza), w obrębie której to użytkownik w danym momencie dokonuje kliknięcia,
  • wyświetlanie Reklam adFreestyle na stronie z małą ilością treści np. strona logowania,
  • stosowanie słabo widocznego, spodziewanego w danym miejscu przycisku lub innego elementu witryny mającego wykonać ważną akcję (np. download) i wyświetlanie w tym miejscu Reklam adFreestyle.
  O ważności przekierowania decyduje adFreestyle.pl.
 • Partner – każda osoba fizyczna lub prawna, która w ramach programu partnerskiego adFreestyle udostępnia powierzchnię należącej do niej strony internetowej w celu emisji Reklam adFreestyle. Partner musi spełniać następujące warunki:
  • zaakceptować Regulamin i pomyślnie przejść proces rejestracji i weryfikacji oraz zawrzeć umowę zgodnie z pkt. II Regulaminu,
  • według obowiązujących przepisów samodzielnie dokonywać rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, należności wobec ZUS oraz innych wymaganych należności,
  • osoba fizyczna musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast osoba prawna musi posiadać osobowość prawną.
 • Witryna Partnera – witryna stanowiąca własność Partnera lub witryna, do której prawa w zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej umowy należą do Partnera,
 • Boks Reklamowy – najmniejsza jednostka reklamowa prezentująca pojedynczego Reklamodawcę. Zawiera tytuł, opis, obrazek, oraz odnośnik hipertekstowy do strony internetowej Reklamodawcy. Każdy boks jest przydzielony do jednej lub kilku kategorii reklam,
 • Panel Reklamowy – obszar na którym wyświetlane są Boksy Reklamowe, wyszukiwarka reklam oraz lista kategorii reklam,
 • Reklama adFreestylePanel Reklamowy oraz wszelkie inne formy reklamy internetowej dostępne w systemie adFreestyle.

II. Zawarcie umowy, przedmiot umowy i jej rozwiązanie

 • Współpraca w ramach programu partnerskiego adFreestyle odbywa się pomiędzy Partnerem i adFreestyle.
 • Przedmiotem współpracy jest dzierżawa przez adFreestyle.pl od Partnera powierzchni na Witrynie Partnera w celu umieszczania na tej powierzchni Reklam adFreestyle.
 • Przystępując do programu adFreestyle Partner zezwala na używanie i czerpanie korzyści przez adFreestyle z powierzchni reklamowej na Witrynie Partnera, przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy.
 • Użytkownik oświadcza, że strony na których są wyświetlane reklamy obsługiwane poprzez adFreestyle, nie zawierają treści:
  • rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym lub wyznaniowym,
  • naruszających (lub zachęcających do tego) prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • dotyczących hackowania, crack-owania, hazardu, narkotyków, promocji broni lub amunicji,
  • związane ze sprzedażą lub promocją alkoholi, tytoniu, leków na receptę, produktów podrobionych,
  • które są nielegalne, promują nielegalne czyny lub naruszają prawa innych osób, a także nie propagują treści uznawanych powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających obowiązujący porządek prawny lub etykietę,
  • że używanie i pobieranie pożytków przez adFreestyle z powierzchni reklamowej przez niego udostępnionej nie narusza praw osób trzecich.
 • W przypadku treści erotycznych, pornograficznych należy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu podczas dodawania strony przez Partnera lub tworzenia Boksu Reklamowego.
 • Użytkownik oświadcza, że w żaden sposób nie narusza art. 202. kodeksu karnego.
 • Pkt. 4, pkt. 5 niniejszego regulaminu ma również zastosowanie do treści Boksów Reklamowych zamieszczanych przez Reklamodawców, w tym również do stron, na które użytkownik przechodzi w wyniku Przekierowania.
 • Za naruszenie praw poprzez nieprzestrzeganie pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6 odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik - Partner lub Reklamodawca i jeśli z tego tytułu dojdzie do postępowania sądowego, to Partner lub Reklamodawca zwróci adFreestyle w całości poniesione przez nią koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych odszkodowań.
 • W celu podjęcia współpracy partnerskiej w ramach programu partnerskiego adFreestyle należy:
  • zapoznać się z regulaminem oraz z informacjami dostępnymi na Stronie Programu,
  • wypełnić formularz rejestracyjny,
  • kliknąć przycisk, który powoduje zatwierdzenie formularza, akceptację regulaminu i założenie konta,
  • kliknąć w link aktywacyjny przesłany w wiadomości e-mail na adres podany podczas rejestracji.
 • Wykonanie czynności z pkt. I.8 powoduje utworzenie i aktywowanie Konta.
 • Aktywowanie Konta stanowi moment zawarcia umowy na czas nieokreślony pomiędzy adFreestyle a Partnerem o treści wynikającej z postanowień Regulaminu.
 • adFreestyle przechowuje wszelkie oświadczenie Partnerów, związane z zawarciem umowy, Partner jest uprawniony do aktualizowania swoich danych dostępnych po zalogowaniu na Stronie Programu. Natomiast zmiana formy prawnej (a w przypadku osób fizycznych uzyskanie statusu przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności lub osobowości prawnej) Partnera wiąże się z zamknięciem aktualnego Konta i wymaga ponownego przystąpienia do programu adFreestyle, a co za tym idzie zawarciem nowej umowy.
 • Jeżeli w dowolnym momencie na jednej ze stron Partnera łamane są postanowienia Regulaminu, to stronie takiej przypisana zostanie jedna z następujących kartek:
  • żółta - zysk z tej strony będzie zawsze zmniejszony o 25%,
  • czerwona - zysk z tej strony będzie zawsze zmniejszony o 50%,
  • czarna - zysk z tej strony będzie zawsze zmniejszony o 100%.
 • Zarówno Partner jak i adFreestyle może rozwiązać Umowę w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Partner musi powiadomić adFreestyle o chęci rezygnacji poprzez formularz kontaktowy, samo usunięcie kodów nie powoduje rozwiązania umowy. W przypadku rozwiązania umowy, współpraca stron wygasa. Partner jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia z Witryny Partnera wszystkich kodów reklam.

III. Wynagrodzenie, podatki

 • Partner, po przejściu przez proces rejestracji jako wydawca i aktywacji konta może zalogować się do panelu administracyjnego, gdzie należy kliknąć przycisk „dodaj nową stronę”. Po dodaniu strony należy ja aktywować w ciągu 7-ciu dni. Aby to zrobić należy kliknąć link „instrukcja instalacji”. W kodzie źródłowym strony trzeba wstawić jeden z dostępnych kodów instalacyjnych tuż przed znacznikiem zamykającym </BODY>. Kod musi być wstawiony na stronie głównej oraz na każdej stronie gdzie będą wyświetlane reklamy. Następnie w panelu administracyjnym przy dodanej stronie kliknij przycisk „aktywuj”, aby strona została aktywowana.
 • Kanały reklamowe służą określeniu kategorii oraz kolorystyki reklam wyświetlanych na stronie. Na każdej podstronie serwisu możesz dodać kilka kanałów reklamowych, które mogą wyświetlać różne kategorie reklam. Każdy kanał posiada oddzielne statystyki klikalności.
 • Statystyki generowane w kanałach przez system adFreestyle, a dotyczące emisji, klikalności oraz osiągniętych zysków, są jedyną podstawą dokonywania rozliczeń z Partnerami.
 • Wszystkie kwoty prezentowane w systemie adFreestyle są kwotami brutto.
 • Środki wpłacone przez Reklamodawcę na poczet rozpoczęcia kampanii reklamowej nie podlegają zwrotowi.
 • adFreestyle w ramach promocji, za każde Ważne Przekierowanie dodaje do konta Wydawcy 50% stawki ustalonej przez Reklamodawcę. Promocja trwa do odwołania. Poza okresem trwania promocji Wydawca otrzymuje 40% stawki ustalonej przez Reklamodawcę za każde Ważne Przekierowanie.
 • Warunkami uzyskania możliwości wypłaty zgromadzonych środków są:
  • zgromadzenie środków w wysokości minimum 50,00 zł,
  • dostarczenie adFreestyle kserokopii (skanu) opatrzonej podpisem Partnera faktury (partner będący przedsiębiorcą) lub opatrzonego podpisem Partnera rachunku (partner nie będący przedsiębiorcą) poprzez formularz dostępny w panelu administracyjnym, w formacie elektronicznym na adres e-mail platnosci@adfreestyle.pl,
  • w przypadku płatników VAT dostarczenie (jednorazowo, przed pierwszym zleceniem wypłaty) adFreestyle opatrzonej podpisem Partnera kserokopii (skanu) potwierdzenia zarejestrowania Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych NIP 5 - poprzez formularz dostępny w panelu administracyjnym, w formacie elektronicznym na adres e-mail platnosci@adfreestyle.pl,
  • w szczególnych wypadkach, adFreestyle może poprosić Partnera o dostarczenie (jednorazowo, przed pierwszym zleceniem wypłaty) w formacie elektronicznym na adres e-mail platnosci@adfreestyle.pl, opatrzonych podpisem Partnera wraz z datą dokonania podpisu oraz dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, kserokopii (skanów) następujących dokumentów:
   • Partner będący przedsiębiorcą:
    • decyzję o nadaniu numeru NIP (kopia),
    • decyzję o nadaniu numeru REGON (kopia),
    • odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (kopia),
    • oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT (oryginał),
   • Partner nie będący przedsiębiorcą:
    • oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (oryginał).
  • po otrzymaniu zlecenia wypłaty, adFreestyle dokonuje wypłaty środków na konto bankowe lub konto PayPal Partnera, w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia,
  • czas realizacji zlecenia wypłaty zgromadzonych środków może zostać wydłużony o czas potrzebny na analizę kliknięć na koncie Partnera.
 • Partnerzy muszą według obowiązujących przepisów samodzielnie dokonywać rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, należności wobec ZUS oraz innych wymaganych należności związanych z otrzymywaniem wynagrodzenia za udział w programie adFreestyle.
 • adFreestyle nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewywiązywanie się (niewłaściwe wywiązywanie się) przez Partnerów z ciążących na nich obowiązków przewidzianych przepisami prawa w tym prawa podatkowego.

IV. Sprzedaż powierzchni reklamowej bezpośrednio na stronie Wydawcy - Flat Fee

 • W ramach oferowanych usług adFreestyle udostępnia Wydawcom możliwośc sprzedaży powierzchni reklamowej bezpośrednio na stronie internetowej Wydawcy poprzez widget adFreestyle.
 • Reklamodawca zobowiązuje się do umieszczania reklam zgodnych z opisaną specyfikacją oraz regulaminem adFreestyle. Reklamy niezgodne z regulaminem, a w szczególoności reklamy:
  • zawierające treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym lub wyznaniowym,
  • naruszające (lub zachęcające do tego) prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • dotyczące hackowania, crack-owania, hazardu, narkotyków, promocji broni lub amunicji,
  • związane ze sprzedażą lub promocją alkoholi, tytoniu, leków na receptę, produktów podrobionych,
  • które są nielegalne, promują nielegalne czyny lub naruszają prawa innych osób, a także nie propagują treści uznawanych powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających obowiązujący porządek prawny lub etykietę,
  • zawierające treści obraźliwe na temat serwisu Wydawcy,
  zostaną usunięte. W takim wypadku kwota zapłacona przez Reklamodawcę za emisję reklamy nie podlega zwrotowi.
 • Wydawca może wymagać akceptacji reklamy przed jej publikacją. W takim wypadku po dodaniu przez Reklamodawcę reklamy, trafia ona do Wydawcy, który decyduje o akceptacji lub odrzuceniu reklamy. Wydawca ma 3 dni na akceptację reklamy. Po upływie tego okresu i braku akceptacji, reklama zostaje automatycznie odrzucona. Reklamodawca o zaakceptowaniu reklamy jest powiadamiany mailem, który zawiera odsyłacz do formularza płatności z wymaganą kwotą do zapłaty.
 • W przypadku zaprzestania przez Wydawcę emisji reklamy przed upływem terminu emisji, adFreestyle dokonuje zwrotu zapłaconej kwoty na żądanie Reklamodawcy. Zwrot następuje na konto Pay Pal, po otrzymaniu przez adFreestyle adresu konta Pay Pal.
 • Moment rozpoczęcia emisji reklamy stanowi moment otrzymania przez adFreestyle potwierdzenia dokonania opłaty za emisję reklamy w przypadku, gdy początek okresu wyświetlania ustalony przez Reklamodawcę przypada na dzień dokonania opłaty za emisję reklamy. Jeżeli początek okresu wyświetlania reklamy ustalony przez Reklamodawcę przypada na dzień późniejszy niż dzień dokonania opłaty za emisję reklamy, to emisja reklamy rozpoczyna się o godzinie 00:00 dnia rozpoczynającego emisję reklamy ustalonego przez Reklamodawcę.
 • Emisja reklamy zostaje zakończona o godzinie 24:00 w dniu ustawionym przez Reklamodawcę jako termin zakończenia emisji reklamy.
 • Po zakończeniu okresu emisji reklamy do konta Wydawcy zostaje dodana kwota w wysokości 70% kwoty zapłaconej przez Reklamodawcę.
 • Faktura VAT jest wystawiana na żądanie Reklamodawcy i po uzupełnieniu prze niego wszystkich wymaganych informacji w formularzu dodawania reklamy. Adres do faktury zawarty jest w mailu potwierdzającym zakup reklamy.
 • adFreestyle udostępnia Reklamodawcy statystyki dotyczące liczby odsłon i kliknięć w reklamę. Adres do statystyk zawarty jest w mailu potwierdzającym zakup reklamy.

V. Uprawnienia adFreestyle, zmiany regulaminu

 • adFreestyle zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Partnerem lub zablokowania dostępu do konta Partnera, do czasu usunięcia przyczyn w przypadku:
  • stwierdzenia ingerencji przez Partnera w którekolwiek z kodów generowanych w systemie adFreestyle a wstawianych na Witryny Partnerskie,
  • naruszenia praw osób trzecich lub przepisów powszechnie obowiązujących podczas rejestracji lub w związku z korzystaniem z systemu,
  • naruszenia praw poprzez nieprzestrzeganie pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6 z części II Regulaminu,
  • w przypadku stosowania technik nieuczciwego wyświetlania reklam wymienionych w pkt. 7 z części I Regulaminu lub prowadzenie innych działań powodujących fałszowanie statystyk.
 • Jeśli Partner nadal korzysta z systemu, po dokonaniu przez adFreestyle zmian w Regulaminie, oznacza to, że akceptuje nowe warunki Regulaminu. Natomiast w przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Partner musi powiadomić adFreestyle o tym fakcie poprzez formularz kontaktowy, skutkuje to rozwiązaniem umowy na takich samych warunkach jak w pkt. 13 z części II Regulaminu.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002r. Nr 144, poz 1204, ze zmianami) Partner wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach portalu prowadzonego przez adFreestyle na adres e-mail podany pierwotnie w formularzu rejestracyjnym do Strony Programu lub następnie aktualizowanym w trakcie korzystania ze Strony Programu, a także na wewnętrzną pocztę w ramach Strony Programu informacji handlowych od adFreestyle.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2002r. Nr 101 poz.926, z późniejszymi zmianami) Partner wyraża zgodę na przetwarzanie przez adFreestyle danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z portalu prowadzonego przez adFreestyle w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez adFreestyle. Partner wyraża też zgodę na przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych. Partner oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści danych oraz prawie do ich poprawienia i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez Partnera dobrowolnie. Udostępnione przez Partnera dane osobowe będą chronione przez adFreestyle z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez adFreestyle podmiotom trzecim.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002r. Nr 144, poz 1024, z późniejszymi zmianami) Partner wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę adFreestyle danych związanych z aktywnością w portalu prowadzonym przez adFreestyle na Stronie Programu w celach reklamowych, badania rynku oraz badania zachowań i preferencji w ramach Strony Programu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w ramach Strony Programu przez adFreestyle.
 • adFreestyle zastrzega sobie prawo do:
  • zamknięcia programu partnerskiego w całości, w dowolnym momencie,
  • zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, przy czym adFreestyle nie ma obowiązku ustalania z Partnerem zakresu oraz treści dokonywanych zmian. O zmianach Regulaminu poinformujemy naszych Partnerów drogą elektroniczną, a zmiany takie wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty wysłania e-maili z informacją o zmianach Regulaminu do Partnerów przez adFreestyle.
 • Wszelkie spory Strony rozstrzygać będą w Sądzie właściwym miejscowo przez adFreestyle.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2010r. i od tej daty zaczyna obowiązywać.
Kliknij, aby zmienić walutę. Waluty są przeliczane względem polskiego złotego (PLN) w oparciu o dzisiejsze kursy Europejskiego Banku Centralnego.